Trung tâm học tập Cộng đồng xã Lộc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Thi hành Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch số 117/KH-UBND tỉnh Quảng Bình ngày 8 tháng 2 năm 2014 và Kế hoạch của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Đồng Hới về triển thi hành Hiến pháp trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Các địa phương trên địa bàn thành phố đã lần lượt mở hội nghị về triển khai thi hành Hiến pháp tại địa phương mình.

 

Tại xã Lộc Ninh sau hội nghị cốt cán của UBND về triển khai thi hành Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm: đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.
Ngày 22/5/2014 vừa qua Trung tâm học tập Cộng đồng của xã tiếp tục mở hội nghị quán triệt nội dung cơ bản của Hiến pháp cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tại trụ sở UBND xã Lộc Ninh. Tại hội nghị này các đại biểu đã nghe Báo cáo viên pháp luật giới thiệu về:
- Chỉ thị số 32/CT/TW của Ban bí thư; Kế hoạch của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mục đích yêu cầu của việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, một số vấn đề cần lưu ý trong đấu tranh làm thất bại những luận điệu kích động, xuyên tạc cả các thế lực thù địch trong việc phủ nhận đóng góp của Hiến pháp 1992 và điểm mới bổ sung sửa đổi của Hiến pháp. Một số vấn đề về thời sự biển Đồng.
- Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Hiến pháp là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước vì vậy việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân được quan tâm. Chính vì thể công tác tổ chức triển khai cho các tầng lớp nhân dân trong các thôn đã được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Lộc Ninh quan tâm chỉ đạo giao trách nhiệm cho Trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục triển khai, phổ biến Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho hội viên tổ chức mình để góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về Hiến pháp.
Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng 150 người dân tham dự hội nghị đã nghiêm túc lắng nghe những nội dung cơ bản của Hiến pháp do Báo cáo viên trình bày. Với tình yêu Tổ quốc trong tim mỗi người con Việt Nam, niềm tin vào Hiến pháp, vào cương lĩnh đường lối của Đảng. Hy vọng rằng ý thức tự giác, bảo đảm cho Hiến pháp được tuân thủ chấp hành nghiêm minh trong mọi tâng lớp nhân dân và trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội./.

                                         

  Hoàng Hồng