Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ 
Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1150/UBND-KTN về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thủy điện vừa mới ban hành.
Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ, hạn chế tối đa ảnh hưởng bất lợi do các công trình thủy điện gây ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Công thương rà soát các công trình thủy điện đang triển khai xây dựng về đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, đáp ứng các yêu cầu về môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du và phương án phòng, chống lụt bão đảm bảo an toàn đập thủy điện, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện xây dựng kế hoạch sử dụng nước cho sản xuất và sinh hoạt ở hạ du, đảm bảo sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả từ các hồ chứa thủy điện...

Mặt khác, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, vận hành khai thác một số dự án, công trình thủy điện trên địa bàn; đôn đốc các chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và tuân thủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư. Các chủ đầu tư công trình thủy điện thực hiện nghiêm ngặt, đầy đủ yêu cầu của quy trình vận hành hồ chứa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ trong vận hành để bảo đảm mức nước khống chế trong quy trình vận hành của hồ chứa như mức nước trước lũ, đón lũ và mức nước an toàn công trình. Ngoài ra, các chủ đầu tư cần thực hiện phương án phòng, chống xói lở, hỗ trợ bồi thường thiệt hại tài sản, đất đai, hoa màu của nhân dân phía hạ du nhà máy do công trình thủy điện gây ra, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân địa phương nội dung của quy trình vận hành hồ chứa, quy định về hệ thống tín hiệu thông báo, cảnh báo lũ lụt vùng hạ du; thông báo kịp thời tới người dân hạ du khi các hồ chứa thủy điện tiến hành xả lũ.

                                                                                                                                                                                                                                                   Mai Anh