LÃNH ĐẠO THỊ XÃ BA ĐỒN 

I. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND THỊ XÃ BA ĐỒN

 Chủ tịch UBND: Đoàn Minh Thọ

      Điện thoại: (0232)3507009

      Email: thodm.bd@quangbinh.gov.vn
 

   

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Tình

      Điện thoại: (0232) 3717868

      Email: tinhnv.bd@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Ninh

      Điện thoại: (0232) 

 

      Email: 

 

  

   II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND::

 Chánh Văn phòng: Phan Văn Minh

      Điện thoại: (0232) 3601888

      Email: minhpv.bd@quangbinh.gov.vn

Phó Chánh văn phòng: Lê Minh Hiển

      Điện thoại: (0232) 3601688

      Emaill: hungnq.bd@quangbinh.gov.vn


 

III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND::

1. Bộ phận hành chính

- Điện thoại: (052) 3513 123

2. Bộ phận tổng hợp

- Điện thoại: (052) 3512 643

3. Bộ phận một cửa liên thông

- Điện thoại: (052) 3519 574