Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Website Quảng Bình) - Ngày 03/10/2014, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Theo đó, Quy định này quy định nội dung công tác quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng, đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó, Quy định được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Mặt khác, Quy định cũng nêu rõ nội dung quản lý công trình đường bộ gồm: Quản lý, sử dụng bản vẽ hoàn công, quy trình bảo trì công trình đường bộ; lập, quản lý, sử dụng hồ sơ trong giai đoạn khai thác công trình đường bộ; tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; theo dõi, cập nhật tình trạng hư hỏng, xuống cấp công trình đường bộ; tổ chức giao thông, trực đảm bảo giao thông, đếm xe, xử lý khi có tai nạn giao thông và khi có sự cố công trình; công tác quản lý tải trọng xe, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích lưu thông trên đường bộ được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan...

Những quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được áp dụng từ ngày 13/10/2014.

Nguồn: Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014