Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản tiếp tục thực hiện KH năm 2015 
Tải file đính kèm tại đây: 3cms/upload/thixabadon/File/bc%206%20thang.doc