Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN tháng 7/2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2015 
Tải file tại đây: 3cms/upload/thixabadon/File/bcao%20%20thang%207%20nam%202015.doc