Công văn hướng dẫn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2016 
 Tải file tại đây