Bộ máy tổ chức của Thị ủy 

 Bí thư Thị ủy: Trương An Ninh

      Điện thoại: (052) 3

      Email:

 

 Phó Bí thư Thường trực Thị ủy: Phạm Duy Quang

      Điện thoại: (052) 3

      Email:

 Phó Bí thư Thị ủy: Đoàn Minh Thọ

      Điện thoại: (052) 3

 

      Email:

 Chủ nhiệm UBKT Thị ủy: Hoàng Phú Hậu

      Điện thoại: (052) 3

      Email:

 Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy: Phạm Thị Giang Hà

      Điện thoại: (052) 3

      Email:

 Trưởng Ban Dân vận thị ủy: Đinh Thiếu Sơn

      Điện thoại: (052) 3

      Email:

 Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy: Cao Xuân Đức

      Điện thoại: (052) 3

      Email:

 Chánh Văn phòng Thị ủy: Trần Viết

      Điện thoại: (0232) 3605 567

      Email: