Bộ máy tổ chức của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã 

 Chủ tịch HĐND thị xã: Phạm Duy Quang

      Điện thoại: (052) 3

      Email:

 

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã: Đặng Xuân Lộc 

      Điện thoại: (052) 3

      Email: 

 Phó Chủ tịch HĐND thị xã: Mai Tất Thắng

      Điện thoại: (052) 3

      Email:

 Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã: Hoàng Phú Hậu

      Điện thoại: (052) 3

      Email:

 Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã: Đoàn Minh Thọ

      Điện thoại: (052) 3

      Email:

 Phó Ban Pháp chế HĐND thị xã: 

      Điện thoại: (052) 3

      Email: hienlm.bd@quangbinh.gov.vn

 Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã: Trần Anh

      Điện thoại: (052) 3

      Email: anht.bd@quangbinh.gov.vn