Phân bổ hơn 6,2 tỷ đồng bổ sung từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 
 Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3198/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2017.
 Theo đó, tổng số vốn để phân bổ cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ ngân sách địa phương là hơn 6,2 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 4,9 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 1,3 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các sở chuyên ngành quản lý chương trình, dự án, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai hoạt động cho các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của Bộ, ngành Trung ương. Các đơn vị, địa phương liên quan, căn cứ kế hoạch vốn được giao khẩn trương triển khai thực hiện, tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước; tổ chức huy động, lồng ghép nguồn vốn, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả...

Theo Website QuangBinh