Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Quang Long - Chủ tịch UBND tại Hội nghị thường kỳ tháng 8/2017 
 Ngày 25 tháng 8 năm 2017, UBND thị xã đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 8/2017, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2017 do đồng chí Phạm Quang Long - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.
 Tham dự Hội nghị có: Đại diện Thường trực HĐND thị xã; Các thành viên UBND thị xã.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8/2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2017 và các ý kiến phát biểu của các thành viên dự Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã kết luận các nội dung như sau:

I. Tình hình kinh tế xã hội tháng 8/2017

Trong tháng 8/2017 với tinh thần đoàn kết, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị nên tình hình kinh tế xã hội thị xã  cơ bản ổn định, một số lĩnh vực đã có sự chuyển biến tích cực; các ban ngành đã tập trung chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm; giá trị công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng so với cùng kỳ, công tác xây dựng NTM, QP-AN được giữ vững và tăng cường; kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2017 đạt kết quả cao, lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; tình hình đời sống nhân dân cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2017 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: việc xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm đất đai vẫn còn xảy ra, công tác giải tỏa các hộ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông còn gặp nhiều khó khăn, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo có nhiều diễn biến phức tạp.

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2017.

Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp tháng 9/2017 đã đề ra, đề nghị các phòng chuyên môn, cơ quan và đơn vị liên quan rà soát lại các chỉ tiêu còn đạt thấp, những chỉ tiêu chưa đạt, đề ra các giải pháp mạnh mẽ để tập trung chỉ đạo trong tháng 9/2017; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

          1. Phòng Quản lý Đô thị

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện quy hoạch chung của thị xã, báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 10/9/2017. Sau đó hoàn thiện báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy trước ngày 20/9/2017. Công khai công bố quy hoạch chung và phê duyệt quy hoạch chi tiết 02 phường Ba Đồn và Quảng Thọ trước ngày 20/10/2017.

- Chủ trì, phối hợp với BQL Công trình công cộng tham mưu phương án trồng cây xanh trên địa bàn thị xã, báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 20/9/2017.

- Tham mưu xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo trình tự, các trường hợp vi phạm trên địa bàn thị xã, đặc biệt tại xã Quảng Hòa, thôn Cồn Sẽ (Quảng Lộc), phường Quảng Long (xây sân bóng trái phép), xã Quảng Minh…báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 02/9/2017.

- Phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường, các xã, phường liên quan hoàn thiện các thủ tục để quy hoạch cơ sở thờ tự trên địa bàn, báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 10/9/2017

2. Phòng Tài chính Kế hoạch

- Chủ trì, phối hợp cới các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện kết luận của đoàn giám sát Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về các dự án trên địa bàn thị xã, báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 15/10/2017.

- Tổng hợp tình hình đảm bảo cho kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2017, báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 10/9/2017

- Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thẩm định tài sản trên đất của Sân vận động thị xã, hoàn thành trước ngày 10/9/2017

- Tổng hợp nhu cầu, phân bổ kinh phí phục vụ việc thống kê, thẩm định, chi trả sự cố môi trường biển, báo cáo lãnh đạo UBND thị xã và Sở Tài chính trước ngày 02/9/2017.

- Tham mưu phương án phân bổ vốn quỹ đất cho các dự án trong kế hoạch năm 2017 trên địa bàn thị xã, báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 02/9/2017.

- Phối hợp với Chi cục Thuế tham mưu giải pháp đẩy mạnh việc thu thuế trước bạ, thuế ngoài quốc doanh, báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 20/9/2017.

- Khẩn trương tham mưu xây dựng dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư năm 2018.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai các thủ tục, đầu tư xây dựng cơ bản của các dự án khởi công mới năm 2018 theo quy định.

          3. Phòng Nội vụ

          - Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp khẩn trương tiến hành kỷ luật cán bộ vi phạm pháp luật và xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo Quyết định số 03/QĐ-BTV ngày 16/3/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy về quy định trách nhiệm người đứng đầu.

          - Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu báo cáo việc bố trí chức danh phụ trách kế toán trường học, trước ngày 30/8/2017

          - Tham mưu trong việc bổ nhiệm chức vụ trưởng, phó phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã, báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 02/9/2017.

- Phối hợp với phòng Giáo dục Đào tạo tham mưu bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường học trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 02/9/2017.

          - Làm việc với UBND xã Quảng Lộc về tình hình biên chế công chức tại xã, nhất là tại vị trí công chức địa chính, báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 10/9/2017.

          - Phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai việc sáp nhập thôn, tổ dân phố phường Quảng Thuận, báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 20/9/2017.

          - Tham mưu quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ Ba Đồn theo đúng quy định, báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 10/9/2017.

          - Phối hợp với phòng Giáo dục Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển dụng đặc cách ngành giáo dục đào tạo đối với các trường hợp có bằng giỏi, đủ thời gian công tác, báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 25/9/2017.

          - Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, thi hành công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

          - Phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra, rà soát các trường hợp công tác tại các vị trí quá thời gian quy định (bao gồm công chức xã, phường), báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 30/9/2017.

4. Phòng Tài nguyên Môi trường

- Tham mưu việc thành lập, kiện toàn đoàn liên ngành để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 02/9/2017.

- Khẩn trương hoàn thiện báo cáo gửi Sở Tài nguyên – Môi trường tình hình thực hiện kết luận của Thanh tra sở Tài nguyên Môi trường, hoàn thành trước ngày 4/9/2017.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Đô thị, Nội vụ tham mưu Ban chỉ đạo Tôn giáo thị xã, lãnh đạo UBND về việc cấp đất đối với các cơ sở thờ tự trên địa bàn thị xã, hoàn thành trước ngày 15/9/2017.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để chọn địa điểm xây dựng lò đốt rác, hoàn thiện các thủ tục, trình tự, báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 20/9/2017.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các xã chưa xây dựng đề án vệ sinh môi trường, hoàn thành trước ngày 02/9/2017.

- Kiểm tra, rà soát lại các dự án đã được cấp đất nhưng không triển khai thực hiện, các dự án mới được đề xuất, báo cáo lãnh đạo UBND trước ngày 05/9/2017.

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng trong việc cấp mới, cấp lại thẻ chứng nhận QSD đất. Hoàn thành việc cấp đổi từ thẻ đỏ qua thẻ hồng trước 30/11/2017.

- Chỉ đạo Trung tâm PTQĐ thị xã khẩn trương hoàn thiện thủ tục đấu đất tại xã Quảng Văn và Quảng Lộc.

5. Phòng Tư pháp

- Khẩn trương thẩm định quy chế điều chuyển, tiếp nhận giáo viên... để trình lãnh đạo UBND ký, ban hành.

- Thẩm định các văn bản QPPL và các văn bản cá biệt (có liên quan đến nhiều phòng) khi trình lãnh đạo UBND.

6. Thanh tra thị xã

- Chỉ đạo, đôn đốc đoàn thanh tra việc cấp đất trái quy định tại phường Quảng Long đúng thời gian quy định.

- Tham mưu, báo cáo lãnh đạo UBND các vụ việc cụ thể như: trường hợp ông Dũng (Quảng Tiên), bà Lý, bà Quý (phường Quảng Thuận)…theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 05/9/2017.

- Kiểm tra việc thực hiện 2 kết luận thanh tra tại xã Quảng Tân, hoàn thành trước 10/9/2017.

- Tập trung giải quyết tốt các đơn thư, khiếu nại tố cáo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

7. Phòng Kinh tế

- Kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cụ thể việc quy hoạch cơ sở đóng tàu, quy hoạch ngành thủy sản đến năm 2020 trên địa bàn thị xã.

- Tập trung chỉ đạo toàn diện các chương trình mục tiêu quốc gia; đặc biệt chú trọng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

          - Chủ trì giải quyết đơn thư và trả lời dứt điểm, kịp thời cho các đối tượng khiếu nại, kiến nghị trong sự cố ô nhiễm môi trường biển.

          8. Phòng Văn hóa Thông tin

          Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch phát triển ngành du lịch thị xã giai đoạn 2017 – 2020, trình lãnh đạo UBND trước ngày 10/9/2017

          9. Văn phòng HĐND - UBND thị xã

         Thông báo, theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy, của Chủ tọa kỳ họp HĐND và nhiệm vụ của lãnh đạo UBND giao.

10. Đối với các xã, phường, cơ quan, đơn vị: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị chủ động rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ hoàn thành theo kế hoạch.

UBND thị xã thông báo để các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan biết, tổ chức triển khai thực hiện./.

                                                                                                                                                Theo Thông báo số 124/TB-UBND ngày 28/8/2017