Thông báo kết luận của đồng chí Đinh Thiếu Sơn – Phó Chủ tịch UBND thị xã tại hội nghị họp thẩm định đấu giá quyền sử dụng đất tại Quảng Văn, Quảng Lộc. 
 Ngày 01 tháng 9 năm 2017, UBND thị xã tổ chức hội nghị họp thẩm định đấu giá QSD đất tại xã Quảng Văn, Quảng Lộc, do đồng chí Đinh Thiếu Sơn - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì
 

Tham d héi nghÞ cã §¹i diÖn các phòng, đơn vị: Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phong HĐND và UBND thị xã, đại diện lãnh đạo và cán bộ địa chính 02 xã: Quảng Văn, Quảng Lộc.

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo tình hình công tác chuẩn bị để đấu giá QSD đất tại 02 xã Quảng Văn, Quảng Lộc, ý kiến phát biểu của các đồng chí tham gia hội nghị; Đồng chí §inh ThiÕu S¬n- Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận:

          1. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc đấu giá QSD đất thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục và đúng quy trình.

          2. Đối với xã Quảng Văn:

          - Về hệ thống điện sáng: Giao Chủ đầu tư làm việc cụ thể với chi nhánh Điện lực Quảng Trạch có văn bản thống nhất phương án thực hiện và báo cáo kết quả về lãnh đạo UBND thị xã.

          - Về hạ tầng (bao gồm giao thông và thoát nước): Giao UBND xã Quảng Văn hoàn thành các hạng mục để triển khai cắm mốc các thửa đất tại thực địa.

Hoàn thành các hạng mục trước 10/9/2017.

          - Về kiến nghị của 11 hộ có đất thu hồi: Giao phòng TN-MT chủ trì, phối hợp với xã Quảng Văn để tham mưu UBND thị xã giải pháp thực hiện.

          3. Đối với xã Quảng Lộc:

          - Giao chủ đầu tư làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã thực hiện thi công sai vị trí đã quy hoạch.

          Giao 02 xã (Q.Văn, Q.Lộc) hoàn thành các thủ tục để trình Hội đồng Thẩm định giá trước ngày 15/9/2017 để thông báo rộng rãi đấu giá QSD đất tại 02 xã.

          4. Giao trách nhiệm cho phòng Quản lý đô thị tham mưu xử lý đơn vị thực hiện sai quy hoạch tại xã Quảng Lộc; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các hạng mục để triển khai đấu giá tại Quảng Văn và Quảng Lộc theo kế hoạch.

          5. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã kiểm tra và hướng dẫn cho các xã thực hiện các thủ tục để đấu giá QSD đất đảm bảo đúng quy trình.

Uỷ ban nhân dân thị xã thông báo để các đơn vị liên quan biết và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

                                                                                                                                 Theo Thông báo số 127/TB-UBND ngày 06/9/2017