Quyết định về việc phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu qua kênh chính Rào Nan trên đường liên thôn Vĩnh Lộc - Vĩnh Phước Đông xã Quảng Lộc 
 Tải file Quyết định tại đây