Thị xã Ba Đồn tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
      Sáng ngày 22.9, Thị ủy Ba Đồn tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Trần Thắng, UVTV Tỉnh ủy, BT Thị ủy, CT HĐND thị xã chủ trì Hội nghị. 

       Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thị xã Ba Đồn đến nay cơ bản đã được chuẩn hóa, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thị ủy Ba Đồn có 5 cơ quan tham mưu giúp việc và 6 đoàn thể chính trị-xã hội trực thuộc với 64 biên chế hiện có; UBND thị xã có 12 cơ quan chuyên môn và 10 đơn vị sự nghiệp với 177 biên chế. Đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo nói riêng ngày càng được tâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thị xã. Trong năm 2016, BTV Thị ủy tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với cán bộ, kết quả có 46/122 Đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 69 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và 7 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Hội nghị cũng giành thời gian lấy ý kiến thảo luận của các đại biểu về công tác bổ nhiệm cán bộ, quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ và tuyển dụng cán bộ trên địa bàn.

Đ/c Trần Thắng - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Thắng, UVTV Tỉnh ủy, BT thị ủy, CT HĐND thị xã nhấn mạnh các nhiệm vụ và phải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Chiến lược cán bộ trong thời gian tới, trong đó cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; đổi mới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng chủ trương thu hút nhân tài; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ phù hợp với từng đơn vị, địa phương đồng thời tăng cường công tác  kiểm tra, giám sát cán bộ...

Theo Trường Giang-Hoài Thu (PTTH)