Thị xã Ba Đồn tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở. 

             Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng, Ban Tuyên giáo Thị ủy Ba Đồn tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở năm 2017.

       Thông qua hình thức giới thiệu, tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, thí sinh là các báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ủy các cơ quan, xã, phường chuẩn bị đề cương, thuyết trình tại hội thi và trả lời câu hỏi phụ của Ban giám khảo về các nội dung tự chọn, gồm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 –CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”

       Thông qua Hội thi nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là môi trường để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đồng thời lựa chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tham gia hội thi cấp thị, dự kiến tổ chức vào quy I năm 2018.

 

                                                                                                    Theo Trường Giang-Hoài Thu (PTTH)