TX Ba Đồn: khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện BTV Thị ủy quản lý đối tượng 4, năm 2017. 

       Sáng ngày 02.10, thị ủy Ba Đồn phối hợp với trường Chính trị Quảng Bình tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện BTV Thị ủy quản lý đối tượng 4, năm 2017.

        Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện BTV Thị ủy quản lý đối tượng 4, năm 2017 diễn ra từ ngày 02 đến ngày 05.10, gồm 82 học viên là cán bộ công chức, viên chức các phòng, ban ngành, trường học và cán bộ các xã, phường thuộc diện BTV thị ủy quản lý. Học viên được phổ biến chương trình học gồm 7 chuyên đề với các nội dung: Đổi mới nhận thức về CNXH ở Việt Nam- thành tựu và kinh nghiệm; học tập tư tưởng HCM về đạo đức Cách mạng; vấn đề mới trong đường lối, chính sách phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và nhà nước trong công cuộc đổi mới; Nội dung cơ bản trong đường lối chính sách phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay; đường lối đối ngoại và hội nhập kinh tế của Đảng và Nhà nước; cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; chiến lược QP-AN và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

       Thông qua khóa học, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và các kỹ năng chính trị-xã hội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị.

 

Theo Trường Giang-Hoài Thu (PTTH)