NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN VỚI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẢNG TRUNG 
 Thực hiện công văn 143/UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của UBND thị xã Ba Đồn về việc thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020; kế hoạch số 72/KH-BĐD ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Ba Đồn về kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. 

          Năm 2017 NHCSXH thị xã Ba Đồn thực hiện cho vay 10/10 xã thực hiện xây dựng Chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi diện mạo của thị xã Ba Đồn. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, số hộ giàu và hộ khá ngày càng tăng lên. Đặc biệt ngay từ đầu năm đơn vị đăng ký hỗ trợ đối với xã Quang Trung về xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó cùng với chính quyền địa phương phấn đấu đến cuối năm 2017 xã Quảng Trung hoàn thành nông thôn mới.

Đối với các tiêu chí do NHCSXH thị xã đăng ký hỗ trợ đã thực hiện đạt và đúng lộ trình, doanh số cho vay năm 12.000 triệu đồng với 298 lượt khách hàng vay vốn các chương trình. Góp phần giúp 89 hộ thoát nghèo so với đầu năm, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 10,52% xuống còn 4,18% vào cuối năm 2017; 314 hộ thoát cận nghèo; 82 công trình nước sạch và công trình vệ sinh được xây mới đạt tiêu chuẩn, thực hiện Tiêu chí số 17 Môi trường và an toàn thực phẩm, đảm bảo 100% hộ vay có nhu cầu được vay vốn từ chương trình NS&VSMTNT; Tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư, đã được ưu tiên Cho vay hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33 được 25 căn nhà và 22 nhà phòng tránh bảo lụt theo Quyết đinh 48; Tiêu chí số 12 Lao động có việc làm, NHCSXH thị xã tập trung các nguồn vốn cho vay đảm bảo đáp ứng nhu cầu theo đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là tập trung nguồn vốn cho vay GQVL từ ngân sách thị xã chuyển sang. Bên cạnh việc ưu tiên các nguồn vốn chính sách để cho vay phát triễn kinh tế trên địa bàn xã Quang Trung, trong điều kiện nguồn kinh phí xã Quảng Trung còn hạn hẹp, cơ sở thiết chế văn hóa một số hạng mục bị xuống cấp, nhằm để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tiêu chí thiết chế văn hóa, cán bộ, đoàn viên công đoàn NHCSXH thị xã Ba Đồn đã ủng hộ xã Quảng Trung 7 Panô, áp phích với số tiền 5 triệu đồng treo trên tuyến đường 559, nhằm tạo điều kiện để người dân hiểu rõ tín dụng chính sách trên địa bàn, từ đó tham gia vay vốn sản xuất kinh doanh phát triễn kinh tế góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn xã.

                                                                  

                                                                   HỒNG PHONG (NHCSXH)