Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trương ương Đảng và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

08/KH-UBND

Ngày ký:

05/01/2017

Người ký:

Mai Tất Thắng

Trích yếu nội dung:

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

 

Lĩnh vực:

Chính sách xã hội

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Kế hoạch

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

 Kế hoạch