Thông báo Kết luận của đồng chí Đinh Thiếu Sơn – Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 
 Tải nội dung TB Kết luận tại đây