Công văn về việc đôn đốc, rà soát, đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

12/UBND

Ngày ký:

08/01/2017

Người ký:

Mai Tất Thắng

Trích yếu nội dung:

CÔNG VĂN

V/v đôn đốc, rà soát, đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Lĩnh vực:

Tư pháp

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Kế hoạch

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

 Công văn