Công văn V/v đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

14/UBND

Ngày ký:

09/01/2018

Người ký:

Mai Tất Thắng

Trích yếu nội dung:

CÔNG VĂN

V/v đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước

Lĩnh vực:

Công nghệ Thông tin

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Công văn

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

 Công văn