Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017; Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018 
 NỘI DUNG VĂN BẢN

 

Ẩn thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

06/BC-UBND

Ngày ký:

11/01/2018

Người ký:

Phạm Quang Long – Chủ tịch UBND

Trích yếu nội dung:

Báo cáo

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017; Triển khai kế hoach, nhiệm vụ năm 2018

Lĩnh vực:

Nông thôn mới

Cơ quan ban hành:

UBND thị xã

Phân loại:

Báo cáo

Văn bản QPPL / Thường:

 

Hiệu lực:

Còn

Nội dung :

Báo cáo