Tập huấn nghiệp vụ cho Chủ tịch và cán bộ Ban giảm nghèo xã, phường do NHCSXH tổ chức. 
 Vừa qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Ba Đồn phối hợp với NHCSXH tỉnh Quảng Bình tập huấn nghiệp vụ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường là thành viên Ban đại diện - Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) NHCSXH thị xã và các cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã làm công tác giúp việc cho Chủ tịch UBND cấp xã về công tác liên quan đến hoạt động tín dụng tại NHCSXH.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hồng Liêm, Phó giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Bình phát biểu khai mạc, đánh giá hoạt động của Ban đại diện NHCSXH thị xã Ba Đồn, đặc biệt là các Chủ tịch là thành viên BĐD trong thời gian vừa qua đã quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, đặc biệt đã giúp đỡ về cơ sỡ vật chất cho hoạt động tại Điểm giao dịch xã của NHCSXH đảm bảo an toàn và hiệu quả trong các phiên giao dịch tại xã. Đối với Ban chỉ đạo giảm nghèo đã tích cực tham mưu UBND cấp xã quản lý các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Phối hợp với NHCSXH và các bên liên quan để tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đã cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đại diện Lãnh đạo NHCSXH tỉnh đã trình bày những nội dung cơ bản về NHCSXH, tóm tắt lại các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH, giải pháp phát huy vai trò của Chủ tịch UBND, vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách. Qua Hội nghị tập huấn các học viên nắm được nhiều kiến thức, kỹ năng của Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác chỉ đạo điều hành và quản lý nguồn vốn tín dụng trên địa bàn, qua khảo sát sau Hội nghị có 25/28 học viên đạt điểm tốt và 3/28 học viên đạt điểm khá./.

                                                                                                                                                                 Lê Quang Ngọ

                                                                                                                                                    Ngân hàng CSXH thị xã Ba Đồn