Danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo thị xã Ba Đồn năm 2018 
 Tải file đủ điều kiện bằng giỏi tại đây

Tải file đủ điều kiện thời gian công tác tại đây

Tải file không đủ điều kiện tại đây