Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài 80 lô đất Nam Hùng Vương thị xã Ba Đồn 
 Tải file thông báo tại đây:

Tải file phụ lục tại đây