Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 67 thửa đất tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn 
 Tải file thông báo tại đây

Tải file phụ lục tại đây