Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Ba Đồn năm 2018 
 Tải file thông báo tại đây