Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển công chức cấp xã, thị xã Ba Đồn năm 2019 
 Tải file thông báo tại đây