Danh sách đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch, tiếp nhận không qua thi tuyển công chức cấp xã, thị xã Ba Đồn năm 2019 
 Tải file danh sách tại đây