Danh sách dudr điều kiện dự tuyển công chức cấp xã (thi tuyển, xét tuyển) thị xã Ba Đồn năm 2019 
 Tải file danh sách tại đây