THÔNG BÁO Công khai về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tại TDP 7,8 phường Quảng Phong 
 Tải file thông báo tại đây:

Tải file phụ lục tại đây