Thông báo Công khai về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tại TDP 8, phường Quảng Phong 
 Tải file thông báo tại đây

Tải file phụ lục tại đây