Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Quảng Hải và xã Quảng Lộc 
 File thông báophụ lục xã Quảng Hải 

File thông báophụ lục xã Quảng Lộc