Công điện khẩn về phòng chống cơn bão số 4 
 Tảu file công điện tại đây