Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, năm 2019 
 Tải File Thông báo, phụ lục 1 tại đây 

Tải File phụ lục 2 tại đây

Tải File phụ lục 3 tại đây