Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019 
 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

ngày 04/11/2019

Sáng

-Chủ tịch, các PCT: Hội ý lãnh đạo UBND;

                                 Làm việc tại cơ quan

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh tại Thị ủy;

                  Hội ý Thường trực Thị ủy

-Đ/c Sơn: Họp Dự án Rào Nan

-Đ/c Thắng: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Thứ 3,

ngày 05/11/2019

Sáng

-Chủ tịch: Thường trực Thị ủy làm việc với 6 xã về bố trí công an chính quy về làm việc

-Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Thắng: Làm việc với Ban Lễ tang cán bộ Lão thành cách mạng xã Quảng Hòa

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc với các thôn ở xã Quảng Sơn

-Đ/c Sơn: Làm việc tại xã Quảng Sơn

-Đ/c Thắng: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Thứ 4,

ngày 06/11/2019

Sáng

-Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Sơn: Làm việc về OCOP

-Đ/c Thắng: Làm việc với lãnh đạo phòng Lao động - TBXH

Chiều

-Chủ tịch: Kiểm tra tình hình tại thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Thắng: Kiểm tra công tác giảm nghèo tại xã Quảng Sơn

Thứ 5,

ngày 07/11/2019

Sáng

- Chủ tịch, Đ/c Thắng: Tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Trung

-Đ/c Sơn: Tiếp công dân (cả ngày)

Chiều

-Chủ tịch: Tiếp xúc cử tri tại phường Ba Đồn

-Đ/c Thắng: Kiểm tra công tác giảm nghèo tại xã Quảng Văn

Thứ 6,

ngày 08/11/2019

Sáng

-Chủ tịch: Làm việc với Chi nhánh điện và Trung tâm viễn thông Quảng Trạch

-Đ/c Sơn: Họp Hội đồng định giá

-Đ/c Thắng: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Chiều

-Chủ tịch, Đ/c Thắng: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Sơn: Tổng kết sản xuất nông nghiệp

Thứ 7,

ngày 09/11/2019

 

-Chủ tịch: Đi cơ sở (cả ngày)

-Đ/c Thắng: Trực lãnh đạo UBND thị xã

Chủ nhật,

ngày 10/11/2019

 

-Chủ tịch: 14h Dự Ngày Đại đoàn kết tại thôn Thọ Hạ, xã Quảng Sơn

-Đ/c Thắng: Trực lãnh đạo UBND thị xã