Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
 Tải File Thông báo tại đây