Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, năm 2019 
Tải File Quyết định ban hành Kế hoạch tại đây

Tải File Kế hoạch xét tuyển tại đây

Tải File Tổng hợp chỉ tiêu tại đây

Tải File Nội dung kiến thức liên quan đến phỏng vấn tại đây