Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019 
 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

ngày 23/12/2019

Sáng

-Chủ tịch: Tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Tiên

-Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Sơn: Họp tại Sở Tài chính

Thứ 3,

ngày 24/12/2019

Sáng

-Chủ tịch: Họp Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ Quân sự;

                 Dự Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân

-Đ/c Sơn: Tiếp công dân với Đ/c Bí Thư Thị ủy

Chiều

-Chủ tịch: Hội ý Thường trực Thị ủy

-Đ/c Sơn: Kiểm tra các dự án môi trường

Thứ 4,

ngày 25/12/2019

Sáng

-Chủ tịch: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

-Đ/c Sơn: Làm việc tại cơ quan

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Sơn:  Họp xử lý vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Thứ 5,

ngày 26/12/2019

Sáng

-Chủ tịch: Họp tại Tỉnh ủy về công tác cán bộ

-Đ/c Sơn: Họp xử lý vướng mắc trong cấp giấy CN QSD đất

Chiều

-Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Thứ 6,

ngày 27/12/2019

Sáng

-Chủ tịch: Tổng kết nhiệm vụ quốc phòng – an ninh tại tỉnh

-Đ/c Sơn: Họp Hội đồng thẩm định

Chiều

-Chủ tịch: Họp Đảng ủy Quân sự thị xã

-Đ/c Sơn: Kiểm tra chỉ đạo cơ sở

Thứ 7,

ngày 28/12/2019

 

-Chủ tịch: Đi cơ sở

-Đ/c Sơn: Trực lãnh đạo UBND thị xã

Chủ nhật,

ngày 29/12/2019

 

-Chủ tịch: Đi cơ sở

-Đ/c Sơn: Trực lãnh đạo UBND thị xã