Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Ba Đồn năm 2019 
 tải file thông báo tại đây

tải file kế hoạch tại đây

tải file quyết định ban hành kế hoạch tại đây

tải file phụ lục chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển tại đây

tải file nội dung kiến thức liên quan đến phỏng vấn tại đây