Danh sách kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2019 
 tải file ds kết quả tại đây!