Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Ba Đồn năm 2019 
 tải file thông báo tại đây!

tải file danh sách kết quả tại đây!