Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD - ĐT thị xã Ba Đồn năm 2020 
 tải file thông báo tại đây!

tải file mẫu đăng ký tại đây!