Thông báo Về việc tạm hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tuần thứ ba tháng 03 năm 2020 
 tải nội dung Thông báo tại đây!