Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã 
 Tải và xem nội dung công văn tại đây!