THÔNG BÁO Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
tải thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá phường Quảng Long tại đây!

tải thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá phường Quảng Phúc tại đây!

tải thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá phường Quảng Trung tại đây!

tải thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá phường Quảng Minh tại đây!