Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
 tải nội dung Thông báo tại đây!