Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng 10 thửa đất đất xen cư xã Quảng Minh 
 tải thông báo tại đây!

tải bảng kê kèm theo tại đây!