Tổ chức rà soát, thực hiện cách ly Y tế người từ Đà Nẵng về Quảng Bình và thực hiện các biện pháp phòng chống Covid 19 
Tải và xem Công văn rà soát, thực hiện cách ly Y tế người từ Đà Nẵng về Quảng Bình tại đây!

Tải và xem Công văn phòng chống Covid 19 trên địa bàn thị xã tại đây!