Điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 
xem Quyết định tại đây!